Hazreti Muhammed

Sadaka vermekle mal eksilmez.

Hazreti Muhammed