Marie Curie

İnsanlar konusunda daha az, fikirler konusunda daha çok meraklı olun.

Marie Curie